Gwella isadeiledd allweddol a strategol wrth hyrwyddo amgylchedd diogel, cryfach a chynaliadwy i Gymru

Pwy ydym niRydym yn gymdeithas broffesiynol prif swyddogion awdurdodau lleol sy’n gweithredu haen strategol llywodraeth leol yng Nghymru. Maent yn chwarae rôl allweddol mewn cynllunio a chyflenwi mentrau lleol a chenedlaethol gan gynnwys:

 • trafnidiaeth;
 • rheoli gwastraff;
 • rheoli traffig;
 • diogelwch y ffordd;
 • datblygu priffyrdd;
 • cynllunio trafnidaeth;
 • peiriannu ac adeiladu;
 • pontydd a strwythurau;
 • goleuadau strydoedd;
 • rheoli fflyd a chynnal a chadw;
 • rheoli amgylcheddol;
 • cynnal a chadw priffyrdd; a
 • hawliau tramwy cyhoeddus.

Daw ein haelodau o bob un o’r 22 awdurdod lleol ledled Cymru ac mae gennym gysylltiadau cryf â Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Gweithiwn yn agos gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr yr Amgylchedd, Economi, Cynllunio a Thrafnidiaeth (ADEPT), Cymdeithas Prif Swyddogion Trafnidiaeth yn yr Alban (SCOTS) a Gwasanaeth Ffyrdd Gogledd Iwerddon.

Mae gennym sawl grŵp sydd wedi cael eu sefydlu i adolygu gweithgareddau a swyddogaethau penodol ac mae’r rhain yn cael eu cefnogi gan nifer o staff o’r 22 awdurdod lleol. Mae’r grwpiau hyn yn adrodd i’r pwyllgor rheoli ac yn hanfodol wrth gynnig y capasiti i ymdrin â materion cyffredin ac wrth feithrin sgiliau a gallu.

Beth rydym ni’n ei wneud


Ein nod yw helpu i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy:

 • Ddatblygu a chynnal rhwydweithiau trafnidiaeth a phriffyrdd sy’n hanfodol i symudiad nwyddau a phobl.
 • Rhannu a hyrwyddo arfer gorau er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cyflawni yn y ffordd fwyaf effeithiol, effeithlon a darbodus.
 • Amddiffyn a gwella’n hamgylchedd naturiol.
 • Cynnal a gwella mannau cyhoeddus.
 • Amlygu gwerth datblygu isadeiledd a chyflwyno’r gwasanaethau i economi Cymru.
 • Lleihau’r risg i’r cyhoedd ac i gyrff sector cyhoeddus.

Ein Cadeirydd


Ar hyn o bryd Rhodri Llwyd yw’r arweinydd ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol o fewn Cyngor Sir Ceredigion a bu yn swydd Cadeirydd CSS Cymru ers Mehefin 2022. Mae Rhodri yn Beirianydd Sifil Siartredig gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio o fewn Llywodraeth Leol, wedi dechrau ei yrfa ym 1995 gyda Chyngor Sir Dyfed. Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru ym 1996, symudodd i Gyngor Sir Ceredigion. Mae Rhodri wedi dal amrywiol rolau o fewn Cyngor Dinas Ceredigion, gan gynnwys agweddau ar fabwysiadu priffyrdd, peirianneg priffyrdd / strwythurol, a datblygu a chyflenwi strategaethau a chynlluniau amddiffyn rhag llifogydd / arfordirol. Mae ei bortffolio presennol yn cwmpasu swyddogaethau Priffyrdd, Gwastraff, Gwasanaethau Stryd, FCERM, Harbyrau, Parcio, Trafnidiaeth a Rheoli’r Fflyd.

Cyswllt Rhodri Llwyd.


Neges gan ein Cadeirydd